Примітка 8. Цінні папери у портфелі банку на продаж - Протокол №8


^ Примітка 8. Цінні папери у портфелі банку на продаж


Таблиця 8.1. Цінні папери у портфелі банку на продаж

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

1

2

3

4Боргові цінні папери: 

4 933

15 757

1.1

Векселя 

4 933

15 757

2

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

(1 612)

(2 614)

3

Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 

3 321

13 143Таблиця 8.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку

на продаж за звітний рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Державні облігації 

Облігації місцевих позик 

Облігації підприємств 

Векселя 

Усього 

1

2

3

4

5

6

7Поточні та незнецінені: 

-

-

-

4 933

4 933

1.1 

Середні підприємства 

-

-

-

2 395

2 395

1.2

Малі підприємства 

-

-

-

2 538

2 538Таблиця 8.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку

на продаж за попередній рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Державні облігації 

Облігації місцевих позик 

Облігації підприємств 

Векселя 

Усього 

Поточні та незнецінені: 

-

-

-

15 757

15 757

1.1 

Середні підприємства 

-

-

-

4 168

4 168

1.2 

Малі підприємства 

-

-

-

11 589

11 589Таблиця 8.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж


(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

Звітний рік 

Попередній рік 

1

2

3

4

5Балансова вартість на 1 січня 
15 757

935Нараховані процентні доходи 
1 295

905Проценти отримані 
(463)

-Придбання цінних паперів 
45 123

32 246

5

Реалізація цінних паперів на продаж 
(56 779)

(18 329)

1

2

3

4

5

6

Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня 
4 933

15 757


Цінні папери, які були використані як застава або для операцій репо, за станом на кінець дня 31 грудня 2008 року відсутні.


^ Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи


(тис. грн.)

Ря-

док

Найменування статті

Земельні ділян-ки

Будів-лі, спо-

руди та пере-

дава-

льні при-

строї

Маши-ни та облад-нання

Транс-

портні

за-

соби

Істру-менти, прилади, інвентар (меблі)

Інші

ос-нов-ні

за-со-би

Інші не оборот-

ні матеріальні активи

Неза-

верше-

ні ка-

піталь-

ні вкла-

дення в

основні

засоби

та нема-

теріаль-

ні активи


Не матері-альні активи

Гуд-віл


Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11.1

12

1

Балансова вартість на початок попереднього року:

-

-

166

-

16

-

49

-


7

-

238

1.1

Первісна (переоцінена) вартість

-

-

169

-

16

-

61

-

7

-

253

1.2

Знос на початок попереднього року

-

-

(3)

-

-

-


(12)

-


-

-

(15)

2

Надходження

-

-

88

-

400

-

90

-

33

-

611

3

Амортизаційні відрахування

-

-

(38)

-

(5)

-

(95)

-

(2)

-

(140)

4

Балансова вартість на кінець попереднього року (на початок звітного року):

-

-

216

-

411

-

44

-38

-

709

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11.1

12

4.1

Первісна (переоцінена) вартість

-

-

257

-

416

-

151

-

40

-

864

4.2

Знос на кінець попереднього року (на початок звітного року)

-

-

(41)

-

(5)

-

(107)

-

(2)

-

(155)

5

Надходження

-

-

57

-

77

-

79

-

49

-

262

6

Амортизаційні відрахування

-

-

(58)

-

(46)

-

(57)

-

(12)

-

(173)

7

Балансова вартість на кінець звітного року

-

-

215

-

442

-

66

-

75

-

798

7.1

Первісна (переоцінена) вартість

-

-

314

-

493

-

230

-

89

-

1126

7.2

Знос на кінець звітного року

-

-

(99)

-

(51)

-

(164)

-

(14)

-

(328)
- основних засобів, стосовно яких є передбачені чинним законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження, Банк не має;
- основних засобів та нематеріальних активів, оформлених в заставу, Банк не має;

- основних засобів , що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), вилучених з експлуатації для продажу, Банк не має;

- повністю амортизованих основних засобів Банк не має;

- нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власносні Банк не має;

- створених нематеріальних активів Банк не має;

- збільшення або зменшення вартості основних засобів протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі не було.


^ Примітка 10. Інші активи


(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

При-мітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

1

Дебіторська заборгованість з придбання активів
-

6

2

Передоплата за послуги
-

36

3

Інше

10.1.

8

2

4

Усього інших активів за мінусом резервів
8

44Примітка 10.1. рядок 3 «Інше»

(тис. грн.)

Рядок

Найменування

Звітний рік

1

2

3

1

Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток

3

2

Витрати майбутніх періодів на підписку періодичних видань

5

3

Усього

8Примітка 11. Кошти клієнтів

3629414096666024.html
3629537542140005.html
3629613126526891.html
3629792860414439.html
3629920491517613.html